El Casal Bernat i Baldoví convoca los premios “Tio Cuc”, “Coca en Tonyina”, “Bacora” y “Distincions Flama” para las Hogueras 2019.

BASES

PREMIS CASAL BERNAT I BALDOVÍ 2019

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia; la dinamisació de la festa de les Fogueres com a patrimoni social i cultural dels alacantins; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions foguereres, són, tots ells, fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví.

Per eixe motiu, l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els seus premis per a les Fogueres de Sant Joan de 2019. Estos premis se regiran per les següents bases.

1.PREMIS

CBiB 01

a.PREMI “TIO CUC” A L’ESCENA REIVINDICATIVA ALACANTINA

Se concedirà un premi, d’entre totes les Fogueres registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique la situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric d’Alacant.
Consistirà en un artístic banderí a la Foguera que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 100 € més una distinció a l’artiste constructor de Fogueres autor de l’escena.

Al premi “Tio Cuc” podran optar les fogueres censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada en valencià i el seu acabat.

CBiB 03

b.PREMI “COCA EN TONYINA” AL NINOT MÉS SATÍRIC DE L’EXPOSICIÓD’ALACANT

Se concedirà un premi, d’entre tots els ninots presentats a l’Exposició del Ninot de les Fogueres i Barraques d’Alacant, ad aquell més crític i satíric.
Consistirà en un artístic banderí a la Foguera o Barraca que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi.

Al premi “Coca en Tonyina” només podran optar les fogueres i barraques censades en la Federació de Fogueres i Barraques d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte la sàtira i la seua coherència en la crítica expressada, l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica i el seu acabat.
No cal una inscripció expressa en el concurs. El jurat valorarà entre els presentants en l’Exposició del Ninot.

c.PREMIS “BACORA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LAFOGUERA

S’otorgaran dos premis, a la Foguera adulta i la Foguera infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en tota la Foguera en general.
Consistiran en un artístic banderí, respectivament, a la Foguera adulta i Foguera infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà l’adequació de la crítica, grafiada en els texts de les carteles en la Foguera, a les escenes que estos acompanyen, aixina com de totes elles en conjunt. També tindrà en conte la correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Foguera i la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Als premis “Bacora” podran optar les comissions censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

d.DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN LES CARTELESDE LA FOGUERA

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de que redacten els texts i carteles de la Foguera íntegrament, i com a mínim, en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà que tots els texts de la Foguera estiguen íntegrament, i com a mínim, escrits en llengua valenciana. També valorarà la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions censades en Alacant, Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig. No serà necessari en este cas l’inscripció expressa puix un jurat específic recorrerà totes les fogueres que es planten, pero sí convenient.

2.INSCRIPCIÓ

Per a la participació en els premis serà prou en l’enviament en format electrònic del full d’inscripció correctament complimentat a la direcció de correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 17 de juny de 2019 a les 21 h. En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic). És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

3.UNS ATRES CONDICIONANTS
●El jurat, que serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví, realisarà lacorresponent visita a les fogueres del 21 al 24 de juny en Alacant i, en el seumoment, les de Sant Vicent del Raspeig, exclusivament per a les distincions“Flama”
●Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qualsiguen comissionats, o hagen colaborat a la confecció del seu guió o críticade Foguera. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’horade conformar els diferents jurats.
●El fallo dels jurats dels Premis “Tio Cuc” i “Bacora” se faran públics el 24 dejuny en la pàgina web i perfils socials del Casal Bernat i Baldoví, i escomunicarà també a la persona designada com a responsable per lescomissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo seràirrecurrible.
●El llistat de les Distincions Flama serà publicat en acabant de les Fogueres deSant Vicent del Raspeig i es comunicarà també a les comissionsmereixedores de la distinció.
●L'acte d’entrega dels premis se farà abans del més de decembre de 2019 enel lloc que designe la Junta Directiva del Casal Bernat i Baldoví.
●La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presentsbases.

 

Full Participació Premis 2019 Fogueres d’Alacant