RPCBiB-01

Por segundo año la Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví invita a las comisiones falleras a participar en la defensa del llibret como seña de identidad propia en la cultura festiva y en la promoción y uso de la lengua valenciana.

El acto de presentación de estos galardones se desarrolló en la tarde noche de ayer en el casal de la comisión Sta. Mª Micaela-Martín el Humano, premio Almodí 2014, recordándose al margen de la relación de los premios, que los jurados dispuestos para el "I premi a la millor dicció en llengua valenciana" en el concurso de teatro en lengua valenciana convocado para este ejercicio por la Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví sobre las obras de teatro presentadas al concurso de JCF tanto en las tres categorías mayores como infantiles y dotado de 500 € y estandarte, se resolverá en breve.

RPCBiB-02

Igualmente el presidente del Casal Bernat i Baldoví, Oscar Rueda, informó que tras la buena acogida de las ultimas charlas "Les Falles, Patrimoni Immaterial de l'Humanitat" y el "150 aniversari de la mort de Josep Bernat i Baldoví" se están preparando dos nuevas mesas redondas que se realizaran el próximo 10 de febrero conjuntamente con la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia en el casal de la falla Bilbao-Maximiliano Thous bajo el tema "Ingenio Gracia VS Monumentalisme"; y el próximo 23 de febrero, conjuntamente con la Associació d´escritors en llengua valenciana, sobre la literatura fallera.

Premios "Casal Bernat I Baldoví" 2015

BASES

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia; la dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni social i cultural del poble valencià; la promoció de l'us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l'estímul a la faena cultural de les comissions de falla, són, tots ells, fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví.
Per eixe motiu, l'associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els seus premis per a les Falles de 2015.

PREMIS CASAL BERNAT I BALDOVÍ 2015

- Premi "Almodí" a l'escena reivindicativa valenciana.
- Premis "Garrofa" a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla.
- Premi "Renaixença" a l'us de la llengua valenciana durant l'eixercici faller
- Premi "El Mòle" al millor artícul d'investigació en el llibret.
- Distincions "Purna" a l'us de la llengua valenciana en el llibret.
- Distincions "Flama" a l'us de la llengua valenciana en els texts de la Falla.

Bases per a participar en els premis que convoca l'associació cultural Casal Bernat i Baldoví per a les Falles de 2015:

1. PREMIS

a. PREMI "ALMODÍ" A L'ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

Se concedirà un premi, d'entre totes les Falles registrades prèviament en el concurs, a l'escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique la situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric del poble valencià.
Consistirà en un artístic palet a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 200 € més una distinció a l'artiste faller autor de l'escena.
Al premi "Almodí" només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.
En la valoració del jurat se tindrà en conte l'adequació de la temàtica, l'originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada i el seu acabat.
Per a la participació en el premi "Almodí" serà prou en l'entrega, en format paper o electrònic, del full d'inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2015 a les 21 h. En el full de participació haurà d'identificar-se l'escena en que es participa, o be fer-ho en el moment de la visita del jurat a la Falla.

b. PREMIS "GARROFA" A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

S'otorgaran dos premis, a la Falla gran i Falla infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en la Falla. Les dos categories contaran també en dos accèssits cada una.
Consistiran en un artístic palet, respectivament, a la Falla gran i Falla infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.
El jurat valorarà:
- L'adequació de la crítica, grafiada en els texts dels cartells colocats en la Falla, a les escenes que estos acompanyen;
- La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Falla d'acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Als premis "Garrofa" només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.
Per a la participació en els premis "Garrofa" serà prou en l'entrega, en format paper o electrònic, del full d'inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2015 a les 21 h. En el full de participació haurà d'indicar-se si es participa en la Falla Gran, l'Infantil, o les dos.

c. PREMI "RENAIXENÇA" A L'US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L'EIXERCICI FALLER

Premi únic otorgat en colaboració en la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Podrà considerar-se l'otorgament d'un accèssit.
El jurat premiarà a la comissió que més s'haja distinguit, en la seua activitat de l'eixercici, per un us normal, efectiu, generalisat, creatiu i positiu de la llengua valenciana, en tots els mijos possibles (oral, escrit, audiovisual, electrònic).
Consistirà en un artístic palet, a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi,
Per a optar al premi "Renaixença" s'haurà de presentar una memòria d'activitats de la falla durant l'eixercici, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.
El jurat valorarà especialment:
- Que la documentació interna de funcionament de la falla es realise en valencià.
- Que en les activitats culturals de la comissió es dedique atenció a la llengua valenciana: com a llengua vehicular de les activitats, potenciant el seu us lliterari, difonent l'obra dels seus escritors actuals o passats, etc. Se puntuarà especialment, en estes activitats, la seua originalitat, resò social i repercussió efectiva en les generacions més jóvens.
- Que en els actes públics de la comissió, pàgina web, etc., s'utilise de forma preferent o com a mínim equilibrada la llengua valenciana.
- Que el llibret o llibrets de falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
- La correcció llingüística en l'us oral o escrit de l'idioma, d'acort en la normativa de la RACV.
Al premi "Renaixença" podran optar totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.
La presentació de documentació per a optar al premi "Renaixença" a l'us de la llengua valenciana durant l'eixercici faller, tindrà com a data llímit el 27 de febrer de 2015 a les 21 h.
Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s'escriurà "Premis Casal Bernat i Baldoví", i consistirà en:
- Full d'inscripció complimentat.
- Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n'hi ha també infantil i es vol participar en ell).
- Memòria d'activitats de la falla durant l'eixercici que s'indica més amunt, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

d. PREMI "EL MÒLE" AL MILLOR ARTÍCUL D'INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

Se concedirà un premi i dos accèssits al millor artícul d'investigació en el llibret.
Els premis consistiran en 100 € a l'autor de l'artícul premiat, i un palet a la comissió editora del llibret, ademés de dos diplomes als autors i comissions editores dels artículs mereixedors dels accèssits.
El jurat valorarà especialment, a l'hora d'adjudicar el premi, la rigorositat de l'investigació, l'originalitat del tema tractat, l'amenitat de l'exposició, i l'adequació en quant a estructura i correcció de l'idioma valencià.
S'estipula un màxim de 15 pàgines d'extensió per a l'artícul. Cas de tractar-se d'un monogràfic de major extensió, podrà participar-se si es tria un passage del mateix, clarament dellimitat, que no supere dita extensió màxima.
Podran participar en el premi "El Mòle" totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.
La presentació de documentació per a optar al premi "El Mòle" al millor artícul d'investigació en el llibret, tindrà com a data llímit el 27 de febrer de 2015 a les 21 h.
Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s'escriurà "Casal Bernat i Baldoví – Premis El Mòle", i consistirà en:
- Full d'inscripció complimentat.
- Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n'hi ha també infantil i es vol participar en ell).
- Llistat d'artículs, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

e. DISTINCIONS "PURNA" A L'US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

Se concediran "Purnes", en número màxim de 15, a les comissions de falla que redacten els texts del llibret de falla íntegrament en llengua valenciana, triant-se, d'entre totes elles, a les que ho facen en una major correcció.
Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.
El jurat valorarà:
- Que tots els texts del llibret estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana –podrà exceptuar-se la publicitat insertada en el mateix–.
- La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d'acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Podran participar en el concurs totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.
La presentació de documentació per a optar a les Distincions "Purna" a l'us de la llengua valenciana en el llibret, tindrà com a data llímit el 28 de febrer de 2015 a les 21 h.
Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s'escriurà "Casal Bernat i Baldoví – Distincions us llengua valenciana en llibret", i consistirà en:
- Full d'inscripció complimentat.
- Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n'hi ha també infantil i es vol participar en ell).

f. DISTINCIONS "FLAMA" A L'US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Se concediran "Flames", en número no determinat de bestreta, a les comissions de falla que redacten els texts i cartells de la Falla íntegrament en llengua valenciana.
Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.
El jurat valorarà:
- Que tots els texts de la falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
- La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d'acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Podran participar en el concurs les comissions de falla censades en la Junta Central Fallera.
Per a la participació en les distincions "Flama" serà prou en l'entrega, en format paper o electrònic, del full d'inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2015 a les 21 h.
En el full s'especificarà si es participa en les dos falles, només en la gran o només en l'infantil.

2. PRESENTACIÓ DE MATERIALS

La documentació que siga suficient entregar-la en format electrònic (fulls de participació, i archius electrònics per a optar al premi "Renaixença") podrà enviar-se a la direcció de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .
La documentació en paper (incloent el llibret) o en format electrònic en soport CD o pen-drive, podrà enviar-se per correu postal o be entregar-se directament en la sèu de l'entitat cultural colaboradora Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 - 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, en sobre tancat, indicant en l'exterior del sobre les paraules "Premis Casal Bernat i Baldoví".
En el full d'inscripció s'haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic). És obligatori el correcte complimentat d'este full per a poder participar.
És suficient aportar un únic eixemplar del llibret, encara que es desige optar a varis premis.
Tota la documentació es pot enviar en un únic sobre, encara que es participe en varis premis.

3. UNS ATRES CONDICIONANTS

• El jurat per als premis "Garrofa" i "Almodí", serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i realisarà visita a les falles participants entre els dies 16 i 17 de març.
• El jurat per als premis "El Mòle" i per a les distincions "Purna" i "Flama" serà igualment nomenat pel Casal Bernat i Baldoví.
• El jurat per al premi "Renaixença" serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.
• Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen fallers, o hagen colaborat a la confecció del seu llibret o guió de falla. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l'hora de conformar els diferents jurats.
• El fallo dels jurats se farà públic ans del 19 de març en la pàgina web del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.
• L'acte d'entrega dels premis se farà abans del més de juny del 2015 en el Casal o lloc que designen, de comú acort, les comissions de falla guanyadores dels premis i la Junta Directiva del Casal Bernat i Baldoví.
• La participació en el concurs supondrà l'acceptació íntegra de les presents bases.

En la Ciutat de Valéncia, a dèsset de giner de 2015.

RPCBiB-03

Relación de premios concedidos en la "I Gala d´entrega Pemis Casal Bernat i Baldoví"

Premis "Garrofa" a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla.
-Falla Pl. Sant Bult

Accèssits:
-Falla Bilbao – Maximilià Thous
-Falla Guillem Sorolla - Recaredo

Premis "Garrofa" a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla infantil.
-Falla Santiago Rusinyol – Comte Lumiares

Accèssits:
-Falla Palleter – Erudit Orellana
-Falla Molinell – Alboraya

Premis "Almodí" a l'escena reivindicativa del patrimoni valencià:
-Falla Santa Maria Micaela – Martí l'Humà
Artiste faller: Vicent Martínez Aparici

Premis "Renaixença" a l'us de la llengua valenciana durant l'eixercici faller, en colaboració en la RACV:
-Falla L'Albufera (Catarroja)

Accèssit
-Falla Santa Maria Micaela – Martí l'Humà

Premis "El Mòle" al millor artícul d'investigació en el llibret:
- "Xàtiva, més que una ciutat", de Joan Romero i Moya.
Falla El Charco (Catarroja)

Accèssits:
-"De Regines, misses, bellees... i falleres", de Kepa Llona i Sanz.
Falla Palleter – Erudit Orellana
-"VI centenari de l'Archiconfraria de la Mare de Deu dels Desamparats", de Maximino Gómez i Emilia Bertolín.
Falla Verge de la Cabeza – Josep Mª Mortes Lerma
-"Fontilles: Sanatori de Sant Francesc de Borja", de Juan Carlos Garcia Aleixandre.
Falla Francesc Climent – Uruguai

Distincions "Purna" a l'us de la llengua valenciana en el llibret:
-Falla Almirant Cadarso – Comte d'Altea
-Falla Azcàrraga – Gran Via Ferran el Catòlic
-Falla Carrera Sant Lluís – Rafel Albinyana
-Falla El Charco (Catarroja)
-Falla Francesc Climent – Uruguai
-Falla L'Albufera (Catarroja)
-Falla Lo Rat Penat
-Falla Mestre Lope – Josep Carsí (Burjassot)
-Falla Santa Maria Micaela – Martí l'Humà
-Falla Santiago Rusinyol – Comte Lumiares
-Falla Serrans – Plaça dels Furs
-Falla Verge de la Cabeza – Josep Mª Mortes Lerma