Log in

50 Campeonato Fallero de Truc "III Trofeo Legendario"

A partir de ese momento, se iniciará la fase de celebración de las distintas partidas en los respectivos sectores. Concluída esta fase, los representantes del sector entregarán el nombre de la falla ganadora, así como el nombre de los jugadores participantes y el cuadrante final de las partidas en la misma Delegación antes del día 4 de junio.

Las 26 comisiones campeonas de la fase anterior serán distribuidas pro medio de un sorteo en 2 grupos de 6 fallas y 2 grupos de 7 fallas que jugarán esta fase siguiente el mismo sistema de el anterior, es decir, de liga, de manera que pasará a la siguiente fase la falla ganadora en cada uno de los cuatro grupos. El sorteo tendrá lugar en los locales de la Junta Central Fallera el día 6 de Junio a las 20 horas.

Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, los jardines de la Junta Central Fallera acogerán de nuevo la disputa de la segunda fase con los campeones de sector. Esperamos que la germanor fallera entre las comisiones de falla quede patente un año más en la disputa de este tradicional juego valenciano.

Las bases del 50 Campeonato de Truc han sido enviadas a todas las comisiones, no obstante, todo aquel que desee tenerlas, deberá solicitarlas en la Delegación de Programación de Actividades o pinchando aquí.

Por tercer año consecutivo, el campeonato contará con el patrocinio de la firma Ron Legendario que en sus primeras incursiones en el colectivo fallero vivió una agradable experiencia lo que les hace repetir con más interés si cabe para este campeonato del 2008 que celebra su 50 aniversario.

 

BASES

Art. 1r.- En el campionat podran participar totes les comissions de Falla constituïdes legalment i inscrites en el Cens de la Junta Central Fallera.

La inscripció es farà per mitjà d'escrit dels representants de cada sector, a través dels quals comunicaran els dies, numere de participants i el casal on es duran a terme les partides, que entregaran a la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, fins al 7 de Maig de 2007, data en què acabarà la inscripció.

L'organització tècnica d'este campionat es farà a càrrec de la Junta Central Fallera.

Art. 2n.- El Campionat es jugarà en les següents fases:


Primera Fase:
PER SECTORS


Esta fase es farà a cadascun dels vint-i-sis sectors en què estan distribuïdes les Falles dins de la Junta Central Fallera. El sistema serà de lliga, és a dir, jugaran tots contra tots a una sola volta i es classificarà per a la següent fase el campió de cada sector.

En cas d'empats, estos es resoldran jugant-se les partides necessàries fins a arribar el desempat. Si l'empat és entre dos comissions, es jugarà una partida entre elles, si l'empat fora entre tres o més, es jugaria una lliga entre elles.

Per a esta fase els representants elegits de cada sector tindran totes les competències i representació de l'organització, inclús la de nomenar àrbitres per absència o incompatibilitat dels actuants, i la capacitat de resoldre en primera instància totes les incidències que en el transcurs de les partides pugen sorgir, però la decisió final, en cas de ser necessària, correspondrà al Comité de Competició. A eixe efecte, es facilitarà als mencionats representants tota la documentació necessària per al desenrotllament de les partides, actes, calendaris, etc.

Conclosa esta fase, els representants de sector entregaran el nom de la Falla guanyadora, així com el nom dels jugadors participants i el quadrant final de les partides, a la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera abans del dia 4 de Juny de 2007.

 


Segona Fase:
CAMPIONS DE SECTOR

Les 26 comissions campiones de la fase anterior seran distribuïdes, per mitjà d'un sorteig, en 2 grups de 6 Falles i 2 grups de 7 Falles, que jugaran esta fase seguint el mateix sistema de l'anterior, és a dir, de lliga, de manera que passarà a la següent fase la Falla guanyadora en cadascun dels 4 grups.
El sorteig tindrà lloc als locals de la Junta Central Fallera el dia 6 de Juny de 2007 a les 20.00 hores.

SEMIFINALS

En esta fase es formaran per mitjà d'un sorteig dos grups de dos Falles cadascun, que jugaran a una sola partida, de manera que passarà a la final la comissió guanyadora de cada grup.

FINAL

Es jugarà a una sola partida.


Art. 3r.- Per a les fases segona, tercera i quarta, la Junta Central Fallera nomenarà els delegats necessaris per a cada grup, que tindran les mateixes competències descrites anteriorment.

Els àrbitres per a les semifinals i la final, seran designats per Junta Central Fallera.

Els dies, hores i llocs de les partides d'estes fases, seran fixats i comunicats al seu moment per la Junta Central Fallera.

La partida final es farà en un acte organitzat a eixe efecte per la Junta Central Fallera, de manera que les comissions participants hauran d'acceptar les normes d'organització que per a eixe acte s'establisquen.


Art. 4t.- Si alguna comissió abandona la competició durant el desenrotllament d'esta, seran anul•lades totes les partides jugades i els punts obtinguts per esta i es considerarà com si no haguera iniciat el campionat.

Correspon al Comité de Competició la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada. Esta sanció podria portar inclús a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs campionats.

Si algun dels participants abandona la partida o ha d'abandonar diverses partides per una causa excepcional o força major, una vegada iniciades estes, se suspendran provisionalment i es prendrà nota de la situació en què es troba la partida en eixe moment, de manera que el Comité de Competició, després dels aclariments pertinents, haurà de resoldre els motius de la suspensió i comunicar la seua decisió quant al reinici de la partida suspesa, així com el dia i l'hora de d'esta.

 

Art. 5t.- Per a les fases del campionat que es realitzen com a lliga, la puntuació s'aplicarà de la següent manera:

Partida guanyada ...........................1 punt
Partida perduda ...........................0 punts

La partida o joc consta d'un "coto", és a dir, dos "camas" de vint-i-quatre pedres cadascuna. Per a adjudicar-se la partida cal guanyar dos "camas".

Una vegada iniciades les partides no es podran suspendre ni prorrogar, excepte en aquells casos que contempla l'art. anterior.

De la mateixa manera, una vegada iniciades les partides no podran produir-se canvis ni substitucions entre els participants.


Art. 6t.- Les regles del joc d'este campionat són les contemplades en l'última edició del REGLAMENT DEL TRUC, editat per la Junta Central Fallera.


Art. 7m.- Es considerarà FALTA GREU i per tant motiu de desqualificació, la utilització per part dels participants de senyals falsos i estudiats.


Art. 8u.- Les decisions del Comité de Competició seran inapel•lables.


Art. 9é.- La inscripció d'este campionat comporta l'acceptació i coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'estes bases.
Els jugadors finalistes hauran de dur l´indumentària Fallera o Valenciana Tradicional, aprovada en el VIII Reglament Faller.


Art. 10m.- L'organització es reserva el dret a suspendre el campionat si les inscripcions no superen el 10% del cens de les falles de la JCF.


La Junta Central Fallera i el Comité de Competició, preguen a tots els participants que s'abstinguen de provocar accions i actes que puguen fer d'este noble joc una qüestió polèmica i de mal gust; situacions estes totalment contràries al que es pretén; que siga motiu de distracció, goig i germanor entre els fallers i les seues comissions.

Canal Youtube

Publicidad

Canal Youtube