CBIBC

La Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví ha remitido un comunicado donde tacha a JCF de menospreciar la libertad de expresión y practicar el sectarismo por la eliminación de los versos en lengua valenciana del Libro Fallero.

CBIBC

La Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví ha remitido un comunicado donde tacha a JCF de menospreciar la libertad de expresión y practicar el sectarismo por la eliminación de los versos en lengua valenciana del Libro Fallero.

La información avanzada ayer desde Actualidad Fallera, y de la que hoy se hacen eco diferentes medios de comunicación valencianos, en donde la poetisa Ampar Cabrera informaba de la negativa por parte de JCF de publicar los tradicionales versos a las Falleras Mayores de Valencia en el Libro Fallero, generó de inmediato un gran malestar en una gran parte del colectivo fallero. Entre ellos la Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví ha sido tajante en su mal estar, exigiendo a Junta Central Fallera la rectificación inmediata de esta decisión, y la publicación en el Libro Fallero de 2016 de los poemas ya compuestos por Ampar Cabrera de acuerdo con el criterio consolidado hasta la fecha como ganadora del premio extraordinario Bernat i Baldoví, máximo galardón del centenario concurso de llibrets de falla organizado por Lo Rat Penat.

La Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví que tiene como fines fomentar el trabajo por la defensa de la cultura festiva propia, la dinamización de las Fallas como patrimonio social y cultural del pueblo valenciano, así como consolidar la enseñanza y difusión de la lengua valenciana, acusa a JCF de sectarismo, menospreciando la libertad de expresión amparada en el actual Reglamento Fallero, cuya postura sería denominada en otros ámbitos como censura, y que reaviva con su comportamiento viejas polémicas, y prácticas rancias del pasado.

COMUNICAT DEL CASAL BERNAT I BALDOVÍ

Davant les notícies aparegudes en els mijos de comunicació, relatives a la negativa de Junta Central Fallera a publicar en el Llibre Oficial Faller de 2016 els poemes que anualment dedica a les Falleres Majors de Valéncia el poeta guanyador del Premi Extraordinari Bernat i Baldoví –enguany composts per Ampar Cabrera, sòcia ademés del CBiB–, esta associació cultural desija manifestar lo següent:

1) La lliteratura satírica i festiva valenciana és una de les claus principals i singulars de la festa de les falles. Un fenomen que, ademés, establix un lligam ininterromput entre el Sigle d’Or de la llengua valenciana i l’actualitat. Es tracta ademés d’u dels valors expressament arreplegats en l’expedient que s’ha incoat per al reconeiximent de la nostra festa com a Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat per la UNESCO.

2) Els poemes dedicats a les Falleres Majors són una tradició del Llibre Oficial Faller –com ho són, en general, de la majoria de llibrets de falla– pràcticament des de que s’inicià la seua edició. Encara que en un primer moment la selecció de l’autor d’estos poemes era discrecional, en 2007 els llavors responsables de la seua edició prengueren l’acertada decisió de que el poeta guanyador del Premi Extraordinari Bernat i Baldoví (màxim guardó del centenari concurs de llibrets de Lo Rat Penat) fora l’encarregat de compondre els poemes per al Llibre Oficial de l’any següent. Aixina s’ha vingut fent des d’aquell moment.

3) Trobem incomprensible que una Junta Central Fallera que proclama la necessitat de “revalencianisar” la festa o de protegir la seua “pluralitat”, i que ademés està composta, entre atres, per persones que foren membres de la comissió que elevà l’expedient de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat a la UNESCO, prenga ara la decisió de suprimir una de les poques mostres de reconeiximent oficial als poetes festius: els gran maltractats del conjunt de tradicions falleres si els comparem en unes atres mostres de cultura popular com la pirotècnia, l’indumentària, la música o la pròpia construcció de falles. Uns poemes que, ademés, són un reconeiximent de tot el colectiu faller a la figura de les Falleres Majors de la nostra ciutat.

4) L’indignació aumenta quan se constata que la poetesa encarregada de la composició d’estos poemes, Ampar Cabrera, ya els tenia escrits, puix aixina se li havia requerit inicialment per part de JCF. I que l’únic possible motiu que s’ha aduït per a denegar la seua publicació és que estan escrits en valencià normatiu segons dicta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i que, per tant, no seguixen l’ortografia catalana oficial.

5) Només des d’un sectarisme profunt i des del menyspreu a la llibertat d’expressió –una llibertat d’expressió amparada, ademés, pel reglament faller vigent– se pot entendre esta decisió aberrant, que en qualsevol atre lloc del món rep la denominació de censura. Una postura que torna a encendre velles polèmiques, recorda pràctiques ràncies del passat, fomenta la divisió del colectiu faller i atenta contra la convivència entre sensibilitats que sempre ha caracterisat a la nostra festa. Un atre dels seus valors irrenunciables que és menester protegir i potenciar de manera efectiva.

Per tot lo anterior, el Casal Bernat i Baldoví exigix a Junta Central Fallera i, en concret, als responsables de l’edició del Llibre Oficial Faller, la rectificació immediata d’esta decisió, i la publicació en el Llibre de 2016 dels poemes ya composts per Ampar Cabrera d’acort en el criteri consolidat fins al moment.