RACV JCF

El propio dictamen de la AVL de 2005 indica claramente que no se puede ser “excluyente” respecto a la lengua propia de los valencianos, según indica en su carta abierta a Pere Fuset el abogado Miquel García Maldonado.

El propio dictamen de la AVL de 2005 indica claramente que no se puede ser “excluyente” respecto a la lengua propia de los valencianos, según indica en su carta abierta a Pere Fuset el abogado Miquel García Maldonado.

RACV JCF

CARTA OBERTA AL SENYOR FUSET:

DIES DE REVOL I D'ILLEGALITATS

Dies de revol estos que estem vivint en el nostre món faller, eixe món que de tant en tant nos dona un sobresalt, habitualment i per desgràcia polític, en la clara intenció de manipular la festa per part d'alguns gestors; d'esta per a alguns, sagrada festivitat. Sí, alt i clar, manipular, alguns en l'únic fi de poder guanyar diners, o assegurar-se la seua jubilació en alguna empresa de caràcter estatal o autonòmica, com ya ha ocorregut anteriorment, (possiblement no siga el cas que nos ocupa, o sí).

Mal està lo que mal comença, i mal estarà com no canvie el talant en ocasions no democràtic d'els que nos governen. De res em val senyor Fuset que vosté en algunes reunions en colectius fallers, nos diga que, encara que hi ha gent que li ataca la seua gestió, hi ha una atra que alaba el seu bon gust en no deixar que atres persones puguen expressar-se com els de la real gana, encara que estes expressions que voste censura no siguen contradictòries al punt 4 de l'artícul 20 de la nostra en ocasions vilipendiada Constitució Espanyola, on nos expressa en claritat meridiana que els llímits dels drets fonamentals i llibertats públiques, són precisament quan s'atenta contra l'honor, la intimitat, la pròpia image o a la protecció de la joventut i de la infància, o com és evident qualsevol precepte que desenrolle esta llei. Li assegure que els sonets dedicats a les nostres Falleres Majors o el mer fet d'escriure en valencià, no ho fan.

En el seu punt segon i a major abundament nos fa saber que l'eixercici d'estos drets, entre els que es troba la creació lliterària, no podrà restringir-se per mig de cap tipo de censura prèvia. ¿Sap Vosté que és la censura? Estic segur que sí, per això mateixa em preocupa les seues accions, puix pense que és alguna cosa premeditat i treballat en un laboratori un tant sinistre per a poder obtindre un resultat que en absolut beneficia a qui vosté es deu; la ciutadania i el conegut com a món faller. No obstant no tinc inconvenient en copiar lliteralment el significat que nos otorga la RAE ad esta accepció:
“Acció d'examinar una obra destinada al públic, suprimint o modificant la part que no s'ajusta a determinats plantejaments polítics, morals o religiosos, per a determinar si es pot o no publicar o exhibir” Sense comentaris crec que està prou clar.

Sobre la illegalitat de no posar escrits en la normativa valenciana de la RACV en el llibre oficial faller, m'imagine que sap que això és simplement mentira, puix en cas que fora veritat, vosté estaria incorrent en un delicte tificat en el art. 259 de la Llei d'Enjuïciament Criminal, puix ya sap vosté que:
“El que presencie la perpetració de qualsevol delicte públic està obligat a posar-ho immediatament en coneiximent del Juge d'instrucció, de Pau, Comarcal o Municipal, o Funcionari fiscal més pròxim al lloc en que es trobara, baixe multa”

¿Ha presentat vosté o el seu partit que tant defén llengües alienes a la nostra, alguna denúncia durant les décades en la que s'escrivien artículs, poesies o texts en valencià (Normes del Puig)?
Li pregue consulte la diferència entre illegalitat i alegalitat, tal volta va voler dir això, pero el seu afany d'intentar sobrepondre lo de fòra, sobre lo nostre, li va fer que la seua consciència li traïcionara. Mentres que illegal, és tot allò que contradiu la llegalitat, alegal és tot allò que no existix en un marc reglamentat. Pero tampoc és el cas, ya que sí que està reglamentat per la seua defesa AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) .

Vosté que fa constant referència a l'AVL, la que assevera i no li'l vaig a discutir, es va aprovar baix el consentiment de tot l'espectre polític valencià i, que en el propi reglament de JCF fa referència en el art. 1 del Titul Preliminar:

“... s'acomodarà, sobre l'ortografia i vocabulari de la llengua valenciana, a lo que dictamine l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, expressant-se, fins a tant es produïxca tal dictamen, de la forma que ho ve fent tradicionalment...”

Este reglament és de 2001, i en febrer de 2005 l'AVL realisa i publica el dictamen a que fa referència este punt, i en el seu Antecedent, concretament en el punt denominat “a)” diu lo següent:
“El nostre Estatut d’Autonomia denomina “valencià” a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter excloent”. (Copiat lliteralment de l'AVL)

Estic convençut que sap que vol dir “excloent”, per lo tant si no té caràcter excloent, vol dir que admet més tipos d'expressions llingüístiques; el català, pero també el valencià, el bable, o chinenc mandarí.

Pero fixe's, Sr. Fuset: Es va atrevir a dir en una Assamblea de Presidents que JCF era un ent autònom de l'Ajuntament de Valéncia, i que això no li obligava a seguir tots els seus dictamens, com posar determinades banderes en els actes que organisava la casa que vosté presidix, puix mire: a mi les banderes em donen exactament lo mateix, vaja de bestreta, pero Sr. Fuset o tots moros o tots cristians, si s'acollix per a unes coses a les normes administratives com la utilisació de la llengua, s'acollix a tot.

No se si tots estos problemes que vosté està aportant a la festa, on existia una relativa tranquilitat i benestar mig consensuat, es deu a la seua supina ignorança de la realitat fallera, festiva, valenciana, política o a un horrorós assessorament (Si és aixina faça-li-ho mirar), o lo que seria pijor a un delicte continuat, primer de la seua obligació a denunciar lo que és illegal segons vosté, o a censurar un dret fonamental, amarránt-se en el seu ranc polític lo que pot aplegar a supondre un delicte contra la pròpia Constitució.

La llei no s'interpreta a l'antoix de cadascú, la llei és per a tots i les falles també, li pregue que si va a seguir enfrontant als fallers en fantasmes que estaven tancats fa temps, es vaja a la seua casa i nos deixe gojar de lo que para molts de nosatros és la millor festa del món.

Miquel García Maldonado
Llicenciat en Dret per l'Universitat de Valéncia
Candidat al Senat per la coalició en Positiu.

Miquelo