El defensor del pueblo valenciano se muestra contundente ante la denuncia del Casal Bernat i Baldoví y desmoronando las tesis de Fuset y Marzà, insta a todas las instituciones valencianas a no discriminar por razones ideológicas, aceptando a quienes quieran utilizar la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Sindic 01

La Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví hizo público en la tarde de hoy en el casal "El Clavell" de la Falla Nort-Dr.Zamenhoff, la resolución del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, quien acogiéndose al propio Estatuto de Autonomía, la AVL y la propia Constitución Española, da la razón a la entidad cultural en lo que se interpretó como una injerencia política en materia lingüística. Òscar Rueda como presidente del Casal Bernat i Baldoví lo calificaría como día histórico para la defensa de la lengua valenciana, emplazando a las administraciones públicas a no discriminar por razones de lengua a ningún valenciano, abogando por un Libro Fallero que garantice la pluralidad de totes las sensibilidades lingüísticas y exigiendo a la Consellería de Educación que tenga en cuenta esta resolución para que en les bases reguladores de los premios, a llibrets de Falla, Magdalena y Fogueres de 2018 se retroceda a la redacción anterior a 2015 donde se indicaba exclusivamente que los trabajos fueran presentados en lengua valenciana, no exigiendo la normativa de la AVL.

----------

Nota de prensa A.C. Casal Bernat i Baldoví

EL SÍNDIC VALIDA EL VALENCIÀ DE LA RACV PER AL LLIBRE FALLER

El Síndic insta a l’Ajuntament de Valéncia i a la Conselleria d’Educació a no discriminar als usuaris de la normativa RACV en qualsevol publicació oficial, aixina com en els concursos de llibrets

Ciutat de Valéncia, 3-7-2017.- El Casal Bernat i Baldoví ha presentat públicament en el casal de la falla Nort – Doctor Zamenhoff la resposta del Síndic d’Agravis a la queixa presentada per l’associació cultural fallera davant de lo que entenia una discriminació, per part de les administracions públiques, als creadors, fallers i comissions que usen les normes de la RACV en la seua producció escrita.

Se sustentava la queixa en l’exclusió del Llibre Oficial Faller de 2016, per part de la Junta Central Fallera, dels escritors usuaris de les normes de la RACV; aixina com també en el canvi en les bases reguladores de la Conselleria d’Educació per a la concesió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2016 respecte a anys anteriors; un canvi consistent en l’imposició de l’us obligatori de la normativa de la AVL per a poder optar a qualsevol ajuda econòmica o premi als llibrets.

El Casal Bernat i Baldoví solicitava al Síndic en la seua queixa que les administracions públiques evitaren qualsevol discriminació i diferència de tracte en motiu de la normativa lliurement elegida pels escritors, associacions culturals i festives, i en general pels usuaris de la llengua valenciana en tots els àmbits socials, en compliment de l’art. 20 de la Constitució Espanyola, que consagra el dret a la llibertat d’expressió i de creació lliterària; i també que les administracions autonòmica i local explicaren cóm han previst fer compatible l’obligatorietat actual de l’us de la normativa de la AVL per part de les administracions públiques en el necessari respecte a la dita llibertat d’expressió i creació lliterària cap als usuaris de la normativa de la RACV.

Davant la solicitut de l’entitat cultural, el Síndic, prenint “com a punt de partida el principi de tolerància i pluralitat que sempre han integrat les Falles de Valéncia, les festes de la Magdalena de Castelló o les Fogueres d’Alacant”, aixina com també l’acort de la AVL de 9/2/2005, solicita a l’Ajuntament de Valéncia i la Conselleria d’Educació que “promoguen les actuacions necessàries perquè es respecte en el llibre oficial faller el criteri lingüístic que cada col·laborador trie per a la seua obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en termes d'igualtat efectiva i sense cap discriminació per a la promoció i ús del valencià”.

El Casal Bernat i Baldoví es congratula per la decisió del Síndic, que en estricte desenroll de les seues competències acodix en defensa dels drets fonamentals dels administrats i, en particular, dels usuaris de les normes de la RACV; i en conseqüència, insta a les administracions públiques a respectar els drets llingüístics de tots i cada u dels valencians, sense ninguna discriminació per raó ideològica.

En particular, per lo que respecta al colectiu faller, el Casal Bernat i Baldoví exigix a les administracions públiques competents, siguen locals, provincials, autonòmiques o estatals:

  1. Que en les bases o convocatòries de premis, distincions o ajudes promoguts per administracions públiques de qualsevol àmbit, destinades a favorir l’us del valencià en l’àmbit festiu, no es realise, per acció o omissió, ninguna discriminació per raó de la normativa utilisada per part dels particulars i associacions que participen en dites convocatòries i opten a dites ajudes i distincions.
  1. Que, en particular, se propicie per part de la Junta Central Fallera, de cara al Llibre Oficial Faller de 2018, la solicitut i acceptació de colaboracions externes que garantisen la pluralitat de totes les sensibilitats llingüístiques. Acció que done pas, en l'inici de l'eixercici 2018/2019, a la formació d’un consell de redacció plural del Llibre Oficial Faller en el que tinguen cabuda totes les sensibilitats existents dins del món de la festa fallera.
  1. Que, també en particular, la Conselleria d’Educació tinga en conte esta resolució del Síndic per a que en les bases reguladores dels premis als llibrets de les Falles, la Magdalena i les Fogueres de 2018 se torne a la redacció anterior a 2015 i exigixca, exclusivament, que els treballs estiguen escrits en valencià, sense especificar la normativa a utilisar, a fi de preservar el dret de les comissions i escritors a usar la normativa que consideren oportuna de les dos existents i socialment consolidades.

Constatant que el primer pas per a resoldre el conflicte llingüístic sobre la naturalea i la normativisació de la llengua valenciana, que nos atenalla als valencians des de fa décades, és reconéixer que existix, hui podem afirmar, en més raó que mai, que el problema no és llegal, sino de voluntat política.

Un primer pas que necessàriament haurà de vindre precedit per un clima de tolerància, respecte i convivència que propicie, per damunt de tot, la pau social i el respecte a les llegítimes posicions que cada valencià presenta sobre una qüestió que afecta a la seua identitat personal i colectiva.

Expedient complet i dictamen del Síndic d’Agravis. Assumpte: discriminació a valencians per l’ús de les normes de la RACV.

Sindic 03

-------

Por su parte el Grupo Popular ha remitido una nota de prensa donde el concejal Félix Crespo indica que “El informe del Sindic de Greuges es incontestable e incuestionable en relación al ejercicio libertad de expresión e inequívoco en el uso y respeto del criterio lingüistico. Esperemos que Ribó y Fuset hayan captado el mensaje”.

Nota de prensa del Grupo Popular

Guardar